ม.มหิดล พัฒนา ชุดตรวจ COVID-19 แบบรู้ผลเร็วมาตรฐานสากลเพื่อคนไทย

ม.มหิดล พัฒนา ชุดตรวจ COVID-19 แบบรู้ผลเร็วมาตรฐานสากลเพื่อคนไทย

ม.มหิดล ไม่ทอดทิ้งคนไทย พัฒนา ชุดตรวจ COVID-19 แบบรู้ผลเร็วมาตรฐานสากลเพื่อคนไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมเตรียมขยายผลสู่ระดับภูมิภาค ม.มหิดล, ชุดตรวจ COVID-19 – ด้วยบทพิสูจน์แห่งการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งผลิตนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

ซึ่งในโลกที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงในยุคปัจจุบัน 

จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายที่สามารถเปิดโลกแห่งวิชาการสู่ระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลักดันให้องค์ความรู้จากงานวิจัยสามารถออกไปสร้างประโยชน์ให้เกิดต่อสังคมได้อย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าว่า สถาบันฯ ว่า มุ่งผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

ซึ่งมีอาจารย์และนักวิจัยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยทีมงานของสถาบัน iNT ได้ให้คำปรึกษาและประสานงานเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าต่อสังคม ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนและเข้าสู่กระบวนการการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้วยความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดลสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ ในข้อที่ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) และในข้อที่ 9 : โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure)

โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนและดำเนินการให้ผลงานชุดตรวจ COVID-19 แบบรู้ผลเร็ว ของภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยื่นจดอนุสิทธิบัตร จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตลอดจนจับคู่ทางธุรกิจกับภาคเอกชนนำไปสู่การพัฒนาจนได้รับการรับรอง นำไปสู่การพัฒนาจนได้การรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และได้มาตรฐานสากล ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะสามารถขยายตลาดไปสู่ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ผลิตได้ในประเทศไทย ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลง และประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น

ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทย และทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มากที่สุด

จากการสรรหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในการผลิตสูงโดยเน้นบริษัทที่เป็นคนไทย 

เพื่อที่จะสนับสนุนธุรกิจของประเทศไทย รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริหารจัดการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งในเรื่องต้นทุน การกระจายสินค้า ตลอดจนเครื่องจักรผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้คนไทยได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล จากฝีมือคนไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาล

ซึ่งจากผลงานโดดเด่นของ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ที่สามารถต่อยอดเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย ชุดตรวจโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิหอยโข่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดตรวจแบบรู้ผลเร็วสำหรับการวินิจฉัยโรคพยาธิเท้าช้างซึ่งได้ถูกนำไปใช้ในโครงการควบคุมกำจัดโรคเท้าช้างของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่า โรคเท้าช้างไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วในปัจจุบัน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จะใช้ชุดตรวจนี้ในการเฝ้าระวังโรคเท้าช้างไม่ให้กลับมาระบาดในประเทศไทยอีก ปัจจุบัน ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล กำลังพัฒนา “lab on a CD” ซึ่งเป็นเครื่องอัตโนมัติ ที่สามารถตรวจหาโรคเท้าช้างจำนวนมากได้ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรคเท้าช้างในแรงงานต่างด้าว

มาจนถึงผลงานสร้างชื่อล่าสุด คือ ชุดตรวจ COVID-19 แบบรู้ผลเร็ว ซึ่งตอบโจทย์วิกฤติของประเทศและทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่ทอดทิ้งคนไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน จากคุณสมบัติพิเศษของชุดตรวจที่ใช้น้ำยาซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ในขณะตรวจ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป